Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

KBT- Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är ett samlingsnamn på de typer av terapi som har sin grund i en integration av kognitiv terapi och beteendeterapi. Det kännetecknas av ett fokus både på individens egna tolkningar av verkligheten, samt interaktionerna mellan dennes handlingar och dess omgivning.

En av grundtankarna inom KBT har sitt ursprung inom inlärningsteorin, och är att människor formas av ett kontinuerligt lärande och utvecklig. Utifrån denna dynamiska bild av människans natur, medför det också att personer ses som väldigt kapabla till förändring. KBT:s fokus som psykoterapeutisk behandlingsmetod ligger just på att att förändra tankar, känslor och handlingsmönster hos individen.

Fördelarna med KBT

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet, tack vare ett stort empiriskt stöd. Vetenskapliga studier har visat på dess användbarhet som terapeutisk metod för en mängd olika typer av problem. En annan fördel med KBT är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. Till skillnad från klassisk samtalsterapi så lägger KBT fokus på nuet och framtiden, och är praktisk och målinriktad. En av de vanligaste teknikerna innefattar att klienten får ”hemläxor”. Dessa innefattar oftast handlingar i vardagen som klienten vanligtvis undviker eller fruktar. Upplevelserna och konsekvenserna av dessa handlingar diskuteras sedan med terapeuten, vilket hjälper klienten att skapa nya perspektiv och vanor.

Olika användningsområden

KBT kan användas vid allt från behandling av psykologiska problem till personlig utvecklig. Dess utmanande och praktiska metoder lämpar sig dock bäst för klienter som är villiga och motiverade att genomföra förändring. Ett av dess mest framgångsrika områden är behandling av fobier. KBT- terapeuten använder sig då av exponering, som innebär att klienten till en början utsätts för en mindre ångestframkallande situation, med en ökande svårighetsgrad. Genom denna stegvisa introduktion lär sig klienten allt eftersom att hantera sina ångestkänslor och situationen. Beroende på hur svår fobin är ger KBT vanligtvis önskvärda resultat på endast tre timmar eller inom några månader.

KBT i Stockholm

Psykologa.se erbjuder KBT på vår klinik på Jakob Westinsgatan i Stockholm, kontakta oss idag!