fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Dialektisk beteendeterapi

Vi på PsykologA arbetar med inslag av Dialektisk beteendeterapi (DBT) i våra terapier. Välkommen att höra av dig om du har frågor kring DBT.
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av kognitiv beteendeterapi inriktad på att hjälpa till att minska självskadebeteenden hos personer som lider av en variant av emotionellt instabil personlighetsstörningen, ibland kallad borderline personlighetsstörning. DBT utvecklades av den amerikanska psykologen Marsha Linehan under 1980-talet, och har sedan dess varit till stor hjälp. De individer som lider av borderline personlighetsstörning kännetecknas av att de är känslomässigt instabila, har låg självkänsla, dålig impulskontroll, vilket ofta orsakar relationsproblem. Dessa individer har väldigt svårt för att hantera sina känslor och deras handlingar blir allt för oftast impulsiva och aggressiva. De har även lätt för att skada sig själva och kan i svåra fall även kännetecknas av självmordsförsök. Patienter med borderline personlighetsstörning lider ofta också av andra typer av personlighetsstörningar eller sjukdomar. Som till exempel depression, ångestsjukdomar, ätstörning och drogmissbruk. I Sverige är mellan 70 000 och 140 000 personer diagnostiserade med borderline personlighetsstörning.

Grundtankarna bakom dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi började först användas i Sverige för att behandla borderline personlighetsstörning år 1998. Dialektisk beteendeterapi skall först och främst minska självmords- och självskadandebeteenden, men även ändra de beteenden hos klienten som påverkar och försvårar dennes liv och vardag. Klienterna får därmed träna på att acceptera sina karaktärsdrag att vara impulsiv och känslostyrd, och samtidigt även jobba på att försöka förändra sina beteenden. Det är viktigt att kunna förstå att acceptera är inte detsamma som att tycka att något är bra eller rätt. Meningen är att man skall kunna se verkligheten som den är, utan förvrängningar och värderingar om hur den borde vara. Behandlingen skall på längre sikt lära individen att hitta en inre emotionell balans, hantera vardagen på ett mer tillfredsställande sätt.

Dialektisk beteendeterapi grundas på inlärningsteori och kognitiv teori, men här ligger också ett stort fokus på emotionsteori. En viktig tanke inom kognitiv beteendeterapi är att beteenden, tankar och känslor är nära knutna till varandra, och att en förändring av ett beteende leder till en förändring i tankar och känslor. I dialektisk beteendeterapi finns det även inslag av zenbuddhistisk filosofi och mindfulness, som innebär träning i medveten närvaro. Dialektisk betyder just att kunna se två sidor av samma sak i en diskussion, och det är just vad patienterna som genomgår terapin har svårt för. En psykolog eller terapeut spelar en väldigt viktig roll under behandlingstiden. De skall nämligen stötta, bekräfta och acceptera patientens nuvarande läge och hjälpa sin klient framåt genom att presentera konkreta verktyg till förändring.

Dialektisk beteendeterapi – innehåll och genomförande

Dialektisk beteendeterapi är en intensiv behandlingsform och kräver väldigt mycket av patienten. Behandlingen pågår ofta under minst ett år, men kan förlängas ytterligare beroende på hur patienten mår och hur lyckad behandlingen har varit. Det allra första steget innan en behandling kan starta är att ta reda på om dialektisk beteendeterapi är rätt typ av behandlingsmetod för klienten eller ej. Detta sker genom samtal med klienten. Kring varje individ arbetar ofta ett antal personer, ett DBT-team. Behandlingen innefattar veckovis färdighetsträning i grupp och individuell terapi. Mellan träffarna kan klienten även kontakta sin terapeut på telefon om destruktiva beteenden skulle kunna uppstå eller är på väg att uppstå.

Den gruppbaserade färdighetsträningen skall lära patienterna att hantera och stå ut med svåra och besvärande känslor utan att ta till destruktiva beteenden. Man tränar sociala färdigheter, känsloreglering, medveten närvaro och att stå ut i kris. I den individuella terapin arbetar terapeuten och klienten med det som för tillfället är det största problemet i dennes liv. Om självskadande behandlingar har förekommit sedan förra terapitillfället tar man först och främst tag i detta. Terapeuten inom dialektisk beteendeterapi använder sig av beteendeanalys för att kunna identifiera vad som har hänt, vad som har utlöst handlingen, samt vilka praktiska strategier som kunde ha använts i situationen. Med tiden och i takt med att klienten blir allt mer emotionellt stabil kan terapeuten och klienten börja bearbeta traumatiska livshändelser. Detta är oftast en väldigt lång process. För en person som dock har blivit frisk från borderline personlighetsstörning kan det vara bra att fortsätta terapi eller livscoaching även i framtiden, för att få den stöd och hjälp som behövs för att fortsätta på den positiva vägen.

Dialektisk beteendeterapi kräver kompetent personal

Idag finns det inga formella krav på att man måste vara utbildad psykolog eller terapeut för att kunna arbeta med dialektisk beteendeterapi. Vill man arbeta inom dialektisk beteendeterapi är det även viktigt att man går en grundkurs inom kognitiv beteendeterapi. Att hjälpa, och stötta individer med dialektisk beteendeterapi är inte enkelt. De allra flesta patienter har gått genom väldigt svåra och traumatiska händelser, vilket kan även påverka terapeuten. Att behandla en emotionellt instabil personlighetsstörning är därför en väldigt komplicerad process, där en psykologlicens och erfarenhet är en stor fördel för att uppnå bästa resultat av dialektisk beteendeterapi.