fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Utåtagerande beteende

I situationer där beteende i form av utåtagerande uppkommer drabbas alla. Både den som utåtagerar och de som påverkas av utåtagerandet. På PsykologA finns psykologer som är specialiserade inom utåtagerande beteende och som kan hjälpa dig eller den person i din närhet som hamnar i utåtagerande.

Utåtagerande beteende

Varje förälder, lärare eller person som på annat sätt arbetar med eller nära barn har lärt sig att identifiera det beteende som är typiskt för de barn som länge kallats för besvärliga barn. Idag kallar vi dock oftast det beteende som dessa barn uppvisar för utåtagerande beteende. Sedan termen myntades för ett antal decennier sedan så har vi också lärt oss en hel del om hur vi både kan bemöta dessa barn i deras vardag och hur en eventuell terapi kan läggas upp.

Typiskt för ett utåtagerande barn eller en ungdom är att i en oväntad situation som ställer krav på anpassning reagera kraftigt med ilska, oftast verbalt men i en del fall också fysiskt genom att till exempel kasta saker omkring sig. Naturligtvis så har även barn och ungdomar bra och dåliga dagar, precis som vuxna, och situationen som beskrivs ovan behöver inte nödvändigtvis innebära något allvarligt problem. Men om situationen, eller liknande händelser, utspelar sig var och varannan dag under en lång tid, då kan det finnas anledning att söka hjälp för utåtagerande beteende.

Att förstå utåtagerande beteende

Barn och ungdomar, liksom vuxna, som uppvisar ett utåtagerande beteende kan beskrivas ha en bristande impulskontroll. Varje motgång eller känsla av missnöje tar sig genast uttryck genom i en reaktion riktad mot omgivningen (både föremål och andra personer). Vidare kan man säga att utåtagerande beteende står i kontrast till det som vi brukar kalla för internalisering, alltså att behålla alla känslor inombords. Även om inget av dessa två beteenden är oproblematiska för den drabbade, så är utåtagerande beteende särskilt besvärligt eftersom det också har en märkbart negativ effekt på omgivningen.

Oförmågan att hejda sin initiala impuls och istället reagera kraftigt utåt, mot omgivningen, medför också ofta att man får svårt att fokusera på uppgifter som till exempel läxor eller att städa sitt rum. I förlängningen innebär det att den utåtagerande individen kan få svårt att agera långsiktigt. Det vill säga att se det som kan vinnas lite längre fram genom att genomföra en uppgift som innebär ”lidande eller tråkigt” i nuet).

Utåtagerande beteende hos vuxna

Som barn och fram till perioden under de sena tonåren, så är vi omgivna av vuxna vars uppgift till stor del är att hjälpa oss genom att utbilda, uppfostra och lära oss rätt och fel. När vuxenlivet sedan påbörjas så försvinner mycket av det stödjande nätverk som vi tidigare haft omkring oss. Även stora krav ställs på en vuxen person i jämförelse med den tillåtande inställning med vilken vi ofta bemöter en yngre individ.

Mot bakgrund av det faktum som beskrivits ovan så kan en bristande impulskontroll bli ett mycket stort problem för den drabbade om denne är en del av vuxenvärlden. Det utåtagerande beteendet skapar ofta problem både i relationer, i social samvaro med vänner och inte minst i yrkeslivet. En utåtagerande individ kan till exempel ha svårt att konstruktivt ta till sig av kritik från kollegor eller chefer i yrkeslivet, liksom från en partner i en kärleksrelation.

Att behandla utåtagerande beteende

Personer som uppvisar utåtagerande beteenden har ofta gjort så under en längre tid innan man söker hjälp och behandling. Av detta följer att det blivit ett mönster som sitter djupt rotat, och ibland vet individen inget annat sätt att reagera på än ett med utåtagerande. En stor del av arbetet med att behandla utåtagerande beteende består därför av att försöka lära om och hitta andra praktiska sätt att hantera sina känslor på (utan att internalisera eller ignorera sina känslor). Det sistnämnda är en vital del inom kognitiv beteendeterapi.

Att behandla vuxna är av naturliga anledningar mer inriktat på den egna patientens arbete, och under behandlingen så får den som lider av utåtagerande beteende under handledning av terapeut genom övningar och hemläxor även lära sig att ändra sitt beteende på egen hand. Oavsett i vilket skede i livet man befinner sig, eller vilken ålder man har, så kan problemen med utåtagerande beteende och impulskontroll oftast hjälpas avsevärt genom rätt behandling.

Även om det i likhet med många andra problembeteenden är bäst att ta itu med dem så snart de uppmärksammats, så är det aldrig för sent att söka hjälp genom terapi för att komma till rätta med ett problematiskt utåtagerande beteende.

På PsykologA har vi möjlighet att arbeta både med barn och vuxna som hamnar i olika typer av utåtagerande i sådan stor omfattning att vardagen påverkas negativt. Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller vill boka en tid.