Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

KBT och psykodynamisk Terapi i Stockholm

Inom psykoterapi finns idag en mängd olika terapiformer. De mest vanliga och förekommande är kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. KBT-terapi utgår från nuet och är väldigt konkret i sin utformning. Sessionerna brukar vara tydligt strukturerade ibland med hjälp av en manual som bestämmer innehåll och riktning.

På grund av det strukturerade och standardiserade innehållet i KBT har det blivit lättare att utföra vetenskapliga studier där man mäter hur stor effekten terapin. På senare år har flera forskningsstudier påvisat nyttan av psykoterapi och det blir allt mer vanligt att psykoterapi anses som mer effektivt än läkemedel, såsom antidepressiv medicin.

KBT och psykodynamisk Terapi i Stockholm

Inom psykodynamisk terapi är ett viktigt mål att identifiera omedvetna mönster och processer som inverkar negativt på klientens hälsa och välbefinnande. Ofta är dessa beteendemönster något vi har utvecklat tidigare i livet för att det då har varit nödvändigt och bra för vår hälsa. När vi byter miljö och växer upp och blir självständiga kan förut fungerande beteenden bli något destruktivt. Första steget i en psykodynamisk terapi är alltså att få en större insikt och självmedvetande. Med hjälp av en bättre förståelse av sig själv blir det lättare att fatta medvetna beslut och val och därmed blir det enklare att styra sitt liv i den riktning man vill.

På PsykolgA använder vi en integrativ metod som tar det för tillfället bästa ur de ovan beskriva arbetssätten. Vi tror nämligen inte att en metod passar alla utan varje klient måste få ett individanpassat upplägg. Vissa personer blir mer trygga och kan dra nytta av en mer strukturerat tillvägagångsätt likt det som används inom KBT medan andra kan känna sig låsta och har svårt att vara kommunikativa när ramarna är för fasta.

I alla våra terapier har vi 1-3 orienteringsamtal med syfte att undersöka vilken typ av metod som passar bäst. Detta undersökande görs gemensamt och om klient och terapeut är överens kan samarbetet fortsätta. Orienteringssamtalen är givetvis också till för att klienten ska få möjlighet att känna på hur det är att träffa sin psykolog och om personkemin är rätt.

Vill du börja i terapi på Kungsholmen och vill boka in dig hos någon av vår psykologer är du välkommen att kontakta oss via mail info@psykologa.se

Psykologa Hem