fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

INTEGRITETSPOLICY – PSYKOLOGA AB

Gäller fr.o.m. 2021-10-201 och tillsvidare

PsykologA AB (”PsykologA”) följer dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, som innehåller regler om hur PsykologA får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

PsykologA har dedikerat och utsett ett dataskyddsombud (DPO – Data Protection Officer) som är en oberoende befattning vars primära uppgift är att säkerställa att PsykologA fullföljer åtaganden i dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudet är registrerad hos datainspektionen och kontaktuppgifterna till denna är följande;

PsykologA AB
Att: DPO
Jakob Westinsgatan 8
112 20 Stockholm
Tel: 08-640 55 85

Denna informationstext, som är att betrakta som en integrerad del av vår integritetspolicy ämnar tydliggöra hur PsykologA AB (”PsykologA”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som;

 • Är klient hos oss – använder matchningstjänsten, bokar sessioner via vår hemsia fysiskt eller virtuellt och/eller betalar för tjänsterna som vi tillhandhåller
 • Är psykolog hos oss – när du hanterar bokningar av sessioner, klienter som är sammankopplade till dig, tillhandhåller tjänster fysiskt eller virtuellt, betalningstransaktioner kopplade till levererade tjänster.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst, eller direkta meddelande på sociala media

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Relevanta kontaktuppgifter återfinns löpande i texten där den har sin relevans.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, IP-adress, samt mötes- och köphistorik.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför? 

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

När du fyller i matchningsformuläret och/eller bokar sessioner via vår hemsida

När du fyller i matchningsformuläret och/eller påbörjar en behandling hos en psykolog/psykoterapeut så hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, kön, ditt personnummer och kortnummer
 • Informationen om din hälsa som du förser i matchningsformuläret och som du har gett ditt uttryckliga samtycke att PsykologA får behandla som känsliga personuppgifter
 • Uppgifter om dina mötesbokningar och köphistorik, t ex antal mötesbokningar, datum per bokning, pris samt relationen till vilken psykolog/psykoterapeut transaktionen avser
 • Enkätresultat och din feedback på tjänster som levereras via vår hemsida i syfte att förbättra tjänsterna
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Säkert kunna identifiera dig som användare
 • Använda data som du har fyllt i matchningsformuläret för att matcha dig mot adekvata psykologer/psykoterapeuter och för att förse dig med en kvalitativ tjänst
 • För att optimera tjänstens värde, förses din valda psykolog/psykoterapeut med data som du har angett i matchningsformuläret före ert första möte
 • Ta betalt för mötesbokningarna, inklusive hantering av kortnummer för kortbetalningar
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpevillkor
 • Meddela dig (e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i mötesbokningarna
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post
 • Ta fram statistik över trender, exempelvis mest attraktiva mötestider, mest bokade terapeuter, i syfte att förbättra våra tjänster
 • Om du väljer att betala för tjänsten med privatfaktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med vår betalförmedlingsleverantör
 • För att optimera tjänsten och uppdatera vår matchningstjänst i syfte att höja noggrannheten vid matchningen

Rättslig grund för behandling av personuppgifterna

 • Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Lagringstid 

Din data lagras hos PsykologA så länge som du har ett konto hos oss. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt konto varav all information raderas av oss där vi är att betrakta som personuppgiftsansvariga. Psykologer/psykoterapeuter journalför och lagrar data för din påbörjade/pågående behandling så länge som detta anses relevant och där myndighetskrav föreligger. Journalerna är krypterade och inte tillgängliga för PsykologAs anställda utan enbart för den ansvarige behandlaren (psykologen/psykoterapeuten), därav är vi att betrakta som personuppgiftsbiträde för denna data.

När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med PsykologA på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, enkätundersökningar eller i samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om betalning
 • Leverera beställd information/tjänst
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera kommunikationen i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen

 • Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende, enligt s.k., intresseavvägning.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss (detta avser vår kundsupport). Direkta meddelanden i sociala media raderas omedelbart efter kommunikationen har ägt rum. Undantagsfall är att det inte framkommer att det är omedelbar fara för den registrerade eller fysisk person, varav vi åberopar att behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

PsykologA säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, molntjänstprodukter, hanterar kundserviceärenden (fel på programvaran) eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för PsykologAs räkning
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för PsykologAs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Sekretess  

PsykologA ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument som hanteras via Webbplatsen och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. PsykologA förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som PsykologA är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut.

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring 

PsykologA kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande process;

 • Anmälan om reklamspärr för klienter, psykoterapeuter, psykologer samt övriga partners görs till info@psykologa.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer
 • Det går också att följa den länk som finns längst ned i eventuell e-post från PsykologA och ange vilken marknadsföring du inte vill ha så införs automatiskt en reklamspärr

Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan.

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies.

Det är en förutsättning för att uppnå full funktionalitet på webbplatsen https://psykologa.se/ att Kunden accepterar användandet av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla hemsidor använder sig av. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på datorn och används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. session cookies, lagras endast temporärt under den tid användaren surfar på webbplatsen.

Cookies används för att Kunden ska kunna använda Matchningstjänsten på Webbplatsen samt för att genomföra bokning och betalning på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när Kunden stänger sin webbläsare. Om Kunden inte vill acceptera användande av cookies kan Kunden göra inställningar via sin webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies kan medföra att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

Kontaktuppgifter 

PsykologA AB (org. nr. 556956-2464) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

PsykologA AB
Jakob Westinsgatan 8
112 20 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten i integrationspolicyn 

Denna informationstext uppdaterades senast den 1 oktober 2021 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

 

*  *  *