Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

För företag

Psykologa erbjuder företag terapi i Stockholm och tjänster till företag på individ, grupp och organisationsnivå.

Djuppsykologisk analys

Psykologas individuella tjänster är skräddarsydda utifrån den anställdes situation och behov. Vi kan erbjuda mer akuta åtgärder, såsom terapi i Stockholm, då en kris eller trauma skett men även mer utvecklingsbetonade insatser då det handlar om att klättra på det personliga eller arbetsmässiga planet. Vid varje ny kontakt med en anställd görs en grundlig djuppsykologisk analys. Detta görs med arbetspsykologiska tester utförda av en legitimerad psykolog i Stockholm. Utifrån testerna skrivs en rapport som presenteras för den anställde. Rapporten ligger även till grund för vilken typ av metod och behandling som ska användas i psykologsamtalen. Välj rätt psykolog coach eller terapeut i Stockholm

Arbetspsykologi och Gruppsykologi – tjänster för företag

Vi kan erbjuda en rad olika gruppsykologiska tjänster som skräddarsys efter era behov. De mest vanliga är teambuilding och chefshandledning. De metoder som används följer rådande etiska vetenskapliga riktlinjer.

Teambuilding – För att en grupp ska kunna fungera på topp och vara effektiva krävs en bra dynamik mellan medlemmarna. Ofta skapas en bättre dynamik ju längre tid en grupp har arbetat tillsammans men detta är ingen självklarhet. Forskning har visat att bara en liten del av arbetsgrupper når den fasen där trivsel och produktivitet är som högst. Oavsett vilken fas just er grupp befinner sig i har vi möjligheten att hjälpa er till att bli en grupp med hög samarbetsvilja och konstruktiv kommunikation

Chefshandledning – Handledning av chefer erbjuder vi både individuellt och i grupp. Vår erfarenhet visar dock att grupphandledning är den form som är mest effektiv. Gruppmedlemmarna får möjlighet att höra andras perspektiv och lära sig från hur andra löst ett problem eller svår situation.

PsykologA:s tjänster på organisationsnivå börjar med att en omfattande organisationsanalys genomförs. Analysen tar fram organisationens styrkor och utvecklingsområden och ligger till grund för kommande arbete och eventuell förändringsarbete. Psykologas konsulter kan vara med under hela processen eller i enskilda delar av arbetet. Stort fokus läggs på företagskultur och hur företaget arbetar med sina grundläggande värderingar på lång sikt.

Utgångspunkt – positiv psykologi

I samtliga tjänster utgår vi från positiv psykologi med ett förebyggande fokus till skillnad från traditionell psykologi som har en mer problemfokuserad ansats. Läs gärna mer om positiv psykologi och hur man kan använda detta inom organisationer här.